کنسولی (امور شناسنامه، گذرنامه، وکالتنامه، گواهی ها)
دوشنبه، چهارشنبه و جمعه
9 الی 12
کنسولی (امور روادید و تائید اسناد تجاری)
پنجشنبه
9 الی 12 - 14:30 الی 16
کنسولی (ثبت ازدواج، طلاق و امور دانشجوئی)
چهارشنبه - 14:30 الی 16
جمعه 9 الی 12
پاسخگویی تلفن
سه شنبه 9 الی 12 و 14:30 الی 16
جمعه 14:30 الی 16

گالری فیلم